NHẬN RA CÁI SẴN CÓ

NHẬN RA CÁI SẴN CÓ

Khi thuyết giảng về Kinh Kim Cang tại Đạo Tràng Shree Rajneesh, Poona, Ấn Độ, Ngài Osho có kể rằng: Trong một kiếp, ba ngàn năm trước khi chứng ngộ, Ngài Cồ Đàm (Gautama) có đến gặp Đức Cổ Phật Dipankara và tỏ ý muốn xin nhận Đức Cổ Phật làm tôn sư để theo thầy, học Đạo, nhưng Đức Cổ Phật Dipankara cười và nói là chẳng có gì để học cả. Chân lý không thể học được. Chân lý phải được phát hiện ra, phải được nhận ra thôi. Chân lý đã có sẵn nơi con rồi. Chân lý đang chờ con nhận ra đấy.

Đúng như lời dạy của Đức Cổ Phật Dipankara, ba ngàn năm sau, khi Đức Phật Thích Ca thành Đạo thì có người đến hỏi Ngài: “ Thưa Ngài, Ngài đã chứng đắc cái gì?” Đức Phật trả lời: “Ta chẳng chứng đắc cái gì cả. Ta chỉ nhận ra cái ta đã sẵn có mà thôi”.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *