BẠN BÈ

Trình bày bài viết

GIÁC NGỘ

Dù làm thế nào hay không làm thế nào thì bạn cũng chỉ sống trong khoảnh khắc hiện tại. Vậy sao bạn không toàn tâm toàn ý sống và trải nghiệm trong từng khoảnh khắc đó? Bạn sẽ hỏi trải nghiệm trong từng khoảnh khắc hiện tại

TỔ BÁCH TRƯỢNG ĐỘ HỒ LY

TỔ BÁCH TRƯỢNG ĐỘ HỒ LY: Mỗi ngày Sư (Bách Trượng) thượng tòa thường có một cụ già theo chúng nghe pháp. Một hôm mọi người giải tán rồi mà cụ không đi. Sư bèn nói: “Ông còn muốn hỏi gì?”. Cụ già đáp: “Tôi chẳng phải thân người.

QUÊN

Từ nào đến giờ, mãi sống theo những thứ thay đổi sinh diệt. Còn cái Biết, cái bất sanh bất diệt thì mình lại quên!

BẠN VẪN LÀ BẠN

Cái gì thay đổi chết chóc? Xét cho cùng chỉ có cái vỏ bên ngoài, những thứ sinh diệt huyễn mộng vô thường thay đổi chết chóc còn bạn thì vốn vẫn là bạn mà thôi.

TẤT CẢ CHỈ LÀ NHỮNG VỞ DIỂN

Kiếp người chỉ là vở diển. Mỗi vở diển có nhiều cảnh diển. Cảnh diển đã xảy ra, qua rồi thì không còn trở lại nữa. Cuối cùng vở diển cũng xong. Các diển viên rồi cũng ra khỏi vở diển (cho đến vở diển cũng chẳng

CÁI KHÔNG SINH KHÔNG DIỆT

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM: PHẬT CHỈ CÁI KHÔNG SINH KHÔNG DIỆT: Khi bấy giờ ông A nan cùng cả đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay, bỏ mất bản tâm, lầm nhận sự phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm, ngày nay được

KHÔNG NGHĨ THIỆN, KHÔNG NGHĨ ÁC

Khi đại chúng biết Lục Tổ được truyền y bát, thì có mấy trăm người đuổi theo để đoạt lại, trong đó có một ông Tăng ,tên tục là Trần Huệ Minh ngày trước làm Tứ Phẩm tướng quân, tánh tình thô bạo, dẫn đầu đi trước,