BẠN BÈ

Trình bày bài viết

BÀI HỌC CỦA TỰ NHIÊN

       Thời gian cứ trôi qua từng giây, từng giây. Chúng ta đang sống trong sinh diệt vô thường. Những gì đến đây rồi sẽ không còn nữa. Cho đến thân thể của ta, sẽ theo thời gian rồi cũng già, cũng chết. Nhìn ra

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Bốn lời nguyện của đức Phổ Hiền Bồ Tát: Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành  Nguyện giải thoát vô số chúng sinh Nguyện đoạn tuyệt

MỘNG

          Dù cảnh vật như thế nào, dù bạn là ai, vị trí trong gia đình hay trong xã hội như thế nào, dù bạn nghèo hay giàu, khỏe mạnh hay đau yếu, thân quyến đông hay bạn đơn độc…Tất cả, tất cả

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

     Chân thành cảm ơn ƠN TRÊN đã cho con biết được Tất Cả ở tại đây, bây giờ không phải nhờ ai, không phải bằng cách nào. VÀ điều quan trọng nữa là con có thể chia sẻ cho mọi người để đạt đến điều

NGỒI CHƠI

Tất cả đều là tạo vật hoàn hảo của Thượng Đế. Bạn ngồi thuởng thức tất cả. Từ quang cảnh trời xanh, mây trắng, cây cỏ, vài cánh bướm lượn. Từ đôi mắt này. Từ sự xúc chạm giữa mắt và cảnh. Từ đôi tai này tiếp

GIÁC NGỘ

Dù làm thế nào hay không làm thế nào thì bạn cũng chỉ sống trong khoảnh khắc hiện tại. Vậy sao bạn không toàn tâm toàn ý sống và trải nghiệm trong từng khoảnh khắc đó? Bạn sẽ hỏi trải nghiệm trong từng khoảnh khắc hiện tại

TỔ BÁCH TRƯỢNG ĐỘ HỒ LY

TỔ BÁCH TRƯỢNG ĐỘ HỒ LY: Mỗi ngày Sư (Bách Trượng) thượng tòa thường có một cụ già theo chúng nghe pháp. Một hôm mọi người giải tán rồi mà cụ không đi. Sư bèn nói: “Ông còn muốn hỏi gì?”. Cụ già đáp: “Tôi chẳng phải thân người.

QUÊN

Từ nào đến giờ, mãi sống theo những thứ thay đổi sinh diệt. Còn cái Biết, cái bất sanh bất diệt thì mình lại quên!