TÁNH BIẾT

Đây là tác phẩm “Tánh Biết” của RUPERT SPIRA do anh MINH TUỆ ĐỖ MINH chuyển ngữ. Anh MINH TUỆ ĐỖ MINH có nhã ý tặng. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đạo. Theo ý riêng của tôi, trong Đạo chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, đọc bất cứ sách gì mà chúng ta cần làm, cần đọc. Nhưng đến một thời điểm, khi nhận ra Tất Cả là một bức tranh đã hoàn hảo, thì không còn việc bôi xoá hay thêm vào một nét cọ nào nữa. Chỉ còn biết trải nghiệm, thưởng thức mà thôi. Cảm ơn tác giả RUPERT SPIRA, anh MINH TUỆ ĐỖ MINH và tất cả quý bạn.

Đây là đường dẩn quyển “Tánh Biết”:

https://thuvienhoasen.org/a39141/tanh-biet-ban-chat-chan-that-cua-chung-ta

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *