TỔ BÁCH TRƯỢNG ĐỘ HỒ LY

TỔ BÁCH TRƯỢNG ĐỘ HỒ LY:

Mỗi ngày Sư (Bách Trượng) thượng tòa thường có một cụ già theo chúng nghe pháp. Một hôm mọi người giải tán rồi mà cụ không đi. Sư bèn nói:

“Ông còn muốn hỏi gì?”.

Cụ già đáp:

“Tôi chẳng phải thân người. Đời trước tôi vốn làm trụ trì. Có người tham học hỏi tôi: “Bậc đại tu hành có còn rơi vào nhân quả không?”. Tôi đáp: ‘‘Không rơi nhân quả’’, nên bị đọa làm thân chồn đã năm trăm năm. Nay xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy để tôi được giải thoát thân chồn.

Sư nói: “Ông hỏi lại ta đi”.

Cụ già hỏi: “Bậc đại tu hành có còn rơi vào nhân quả không?”.

  • Sư nói: ‘‘Không lầm nhân quả!’’
  • Cụ già đảnh lễ thưa rằng: “Nay tôi nhờ đại ngôn của ngài mà siêu thoát khỏi kiếp chồn, hang tôi ở sau núi này, kính nhờ Hòa Thượng tống táng cho tôi theo lễ nhà sư”.

Bàn:

Cho nên: Với người tỉnh thức thì nhân quả, thân xác này, vọng tâm cũng chỉ là trong mộng. Vì đã là trong mộng thì làm sao đụng đậy đến người đã tỉnh giấc? Còn người thường như chúng ta, thì gieo Nhân nào, gặt Quả đó. Nên mới nói là “không lầm nhân quả”.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *