GIÁC NGỘ

Dù làm thế nào hay không làm thế nào thì bạn cũng chỉ sống trong khoảnh khắc hiện tại. Vậy sao bạn không toàn tâm toàn ý sống và trải nghiệm trong từng khoảnh khắc đó? Bạn sẽ hỏi trải nghiệm trong từng khoảnh khắc hiện tại là gì ư? Là để cho các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân Ý tiếp xúc với Sắc Thanh Hương Vị Xúc và các Ý nghĩ. Khi thấy chỉ thấy mà không định danh vật thấy, nghe chỉ nghe mà không định danh vật nghe. Các giác quan khác cũng vậy, kể cả Ý Và Ý Nghĩ. Hoàn thiện tiến trình này chính là sự Giác Ngộ.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *