TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Bốn lời nguyện của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

  1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
  2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 
  3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
  4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành 

Nguyện giải thoát vô số chúng sinh

Nguyện đoạn tuyệt với vô vàn phiền não

Nguyện tu học Phật pháp nhiều vô lượng

Nguyện đạt thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *