CÓ CẦN HÀNG PHỤC KHÔNG?

Biết mọi Phiền Não đều rỗng lặng. Mọi Vọng Tâm đều rổng lặng. Như thế có cần hàng phục không?

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *