KHÔNG NGHĨ THIỆN, KHÔNG NGHĨ ÁC

Khi đại chúng biết Lục Tổ được truyền y bát, thì có mấy trăm người đuổi theo để đoạt lại, trong đó có một ông Tăng ,tên tục là Trần Huệ Minh ngày trước làm Tứ Phẩm tướng quân, tánh tình thô bạo, dẫn đầu đi trước, đuổi kịp Lục Tổ. Lục Tổ để y bát trên tảng đá và nói rằng: “Y bát là vật làm tin, há dùng sức mà đoạt được sao? “, rồi ẩn mình trong đám cỏ. Huệ Minh đến, muốn lấy y bát mà chẳng nhúc nhích được, liền kêu lớn lên : “Hành giả! Hành giả! Tôi vì Pháp đến, chẳng vì Y đến.”

Lục Tổ liền ra ngồi trên tảng đá, Huệ Minh đảnh lễ nói rằng:

        Mong hành giả vì tôi thuyết Pháp.

Lục Tổ nói:

        Ông đã vì Pháp mà đến đây, thì nên dứt bặt trần duyên, chớ sanh một niệm, tôi sẽ vì ông mà thuyết.

Một hồi sau Lục Tổ nói:

        Không nghĩ thiện, Không nghĩ ác, đang khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh ?

Huệ Minh ngay đó đại ngộ.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *