LỤC TỔ HUỆ NĂNG: KHÔNG TRỤ

Pháp Bảo Đàn Kinh: Phẩm Định Huệ:

  • Chư Thiện tri thứcpháp môn của ta đây từ trên truyền xuống... Lấy Không trụ làm gốc. Không trụ có nghĩa là đối với các điều lành dữ, tốt xấu ở thế gian, cùng với kẻ thù, người thân, đối với lúc nghe các lời xúc phạm, châm chích, khinh khi, tranh đấu, Bổn tánh con người xem cả thảy như không không, chẳng nghĩ đến việc đền ơn trả oán. Trong niệm niệm lòng không nghĩ đến các cảnh mình đã gặp trước. Nếu niệm trước, niệm nay, niệm sau, niệm niệm nối tiếp nhau chẳng dứt, thì gọi là bị buộc ràng. Đối với các pháp, niệm niệm lòng không trụ vào đâu thì khỏi bị buộc ràng. Ấy là lấy Không Trụ làm Gốc.
Comments(2)
  1. Phan Hồng Lê 29 August 2020
    • BS HUỲNH HẢI 31 August 2020

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *