TỈNH THỨC

Mỗi lần thấy phải nhớ đến Tánh Thấy.

Mỗi lần nghe phải nhớ đến Tánh Nghe.

Mỗi lần ngửi phải nhớ đến Tánh Ngửi.

Mỗi lần xúc chạm phải nhớ đến Tánh Xúc Chạm.

Mỗi lần nghĩ suy…phải nhớ đến Tánh Biết.

Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp cứ đến rồi đi, sinh diệt vô thường.

Nhưng những Tánh này thì luôn có mặt và không hề sinh diệt.

Như vậy tuy không cố gắng mà lúc nào ta cũng sống đời tỉnh thức.

Comments(2)
  1. Những bước đi trong tâm hồn 31 October 2023
    • BS HUỲNH HẢI 23 December 2023

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *