SAO KHÔNG THẤY?

Ngay chỗ THÂN, TÂM, CẢNH VẬT vô thường. SAO không thấy cái thường hằng không sinh diệt có sẵn nơi ông ???

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *