CHỈ VÌ HỌ NHẬN KHÔNG RA

CHỈ VÌ HỌ KHÔNG NHẬN RA

Thiền Sư Dược Sơn hỏi:

-Ta nghe ở Trường An rất náo loạn, ngươi có biết không?

– Sa Di Cao thưa:

– Nước con an ổn.

– Ngươi xem kinh mà đuợc hay thưa hỏi mà được?

– Chẳng do xem kinh mà được, cũng chẳng do thưa hỏi mà được.

Thiền sư Dược Sơn: Biết bao người không xem kinh, cũng không thưa hỏi sao không được?

Sa Di Cao thưa: Không phải họ không được, chỉ vì họ không nhận ra thôi.

 

Comments(4)
  1. Thanh Tran 1 March 2022
    • BS HUỲNH HẢI 3 March 2022
      • Thanh Tran 3 March 2022
        • BS HUỲNH HẢI 4 March 2022

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *