CHỈ VÌ HỌ NHẬN KHÔNG RA

CHỈ VÌ HỌ KHÔNG NHẬN RA
       Thiền Sư Dược Sơn hỏi:
-Ta nghe ở Trường An rất náo loạn, ngươi có biết không?
– Sa Di Cao thưa:
– Nước con an ổn.
– Ngươi xem kinh mà đuợc hay thưa hỏi mà được?
– Chẳng do xem kinh mà được, cũng chẳng do thưa hỏi mà được.
       Thiền sư Dược Sơn: Biết bao người không xem kinh, cũng không thưa hỏi sao không được?
        Sa Di Cao thưa: Không phải họ không được, chỉ vì họ không nhận ra thôi.
Comments(2)
  1. Trương Lễ Huấn 9 August 2022
    • BS HUỲNH HẢI 4 September 2022

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *